تاثیر روغن شتر مرغ حجم دهنده در پرورش اندام باشگاه های خصوصی

تعیین اسیدهای چرب آزاد: کل اسید چرب آزاد با استفاده از روش تیتراسیون توصیف شده توسط Saad و همکاران تعیین شد، 27 به محلول الکل خنثی شده داغ (75 میلی لیتر)، 7 گرم روغن و 2 میلی لیتر فنل فتالئین اضافه شد.

مخلوط در برابر محلول هیدروکسید پتاسیم 0.1 مولار با تکان دادن مداوم تیتر شد تا زمانی که رنگ صورتی دائمی ظاهر شود و به مدت 30 ثانیه باقی بماند.

مقدار اسید روغن شتر مرغ حجم دهنده به عنوان تعداد میلی گرم هیدروکسید پتاسیم مورد نیاز برای خنثی کردن اسیدهای چرب موجود در 1 گرم از چربی تعریف می شود.

تعیین در سه تکرار انجام شد.

تاثیر عصاره گیاه کورکوما لونگا و کورکومین بر پراکسیداسیون روغن شترمرغ تصفیه شده

غلظت‌های مختلف (0.04 تا 5%) از Curcuma longa، α-توکوفرول و کورکومین حل شده در اتانول، به صورت قطره‌ای به روغن شترمرغ تصفیه شده اضافه شد و برای اطمینان از حلالیت کامل هم زده شد.

روغن شترمرغ به مدت 4 ساعت تا دمای 80 درجه سانتی گراد حرارت داده شد.

روغن شتر مرغ حجم دهنده

با هم زدن مداوم برای القای اکسیداسیون. مقادیر پراکسید قبل از حرارت دهی (شاهد) و همچنین پس از اکسیداسیون 4 ساعته برای ارزیابی توانایی عصاره Curcuma longa و کورکومین در جلوگیری از اکسیداسیون روغن شترمرغ تصفیه شده تعیین شد.

α-توکوفرول به عنوان کنترل مثبت عمل کرد.

همه آزمون ها در سه تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

تأثیر عصاره کورکوما لونگا و کورکومین بر پایداری روغن شترمرغ تصفیه شده

یک آزمایش پایداری تسریع شده با قرار دادن روغن تصفیه شده حاوی، عصاره کورکوما لونگا یا کورکومین در انکوباتور 70 درجه سانتی گراد به مدت 14 روز انجام شد.

مقدار پراکسید در روغن ها در روزهای متناوب تعیین شد.

کنترل بدون افزودن ترکیب / عصاره نیز انجام شد.

آزمون پایداری ذخیره سازی در اجاق شال برای انکوباسیون روغن در دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 2 هفته معادل یک مطالعه ماندگاری 6 ماهه است.

28 برای هر آزمون سه نمونه آنالیز شد. معنی‌داری آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 تعیین شد و از آزمون‌های ANOVA و t استفاده شد.

  • منابع:
    1. Refining ostrich oil and its stabilization with curcumin